Thiết kế cầu đường

GÓI THẦU (BK:3-TV:1): TƯ VẤN KHẢO SÁT, LẬP BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT DỰ ÁN THÀNH PHẦN 3, TỈNH BẮC CẠN (BK:3- BCKTKT03) THUỘC HỢP PHẦN CẦU - DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CẦU DÂN SINH VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN ĐƯỜNG ĐỊA PHƯƠNG(LRAMP)

CÔNG TÁC CHỌN VỊ TRÍ KHẢO SÁT CẦU 


CÔNG TÁC KHOAN KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT 

BẢN VẼ THIẾT KẾ CẦU NÀ MY - BẮC CẠN